They cancelled all flights because oof dog => All flights ………………………..

They cancelled all flights because oof dog
=> All flights ………………………..

2 bình luận về “They cancelled all flights because oof dog => All flights ………………………..”

 1. -tham khảo !
  – Sửa đề : oof -> of , dog -> dogs (hoặc fog)
  Answer : All flights were cancelled because of dogs (fog)
  – Dịch : Tất cả các chuyến bay đã bị hủy vì chó/sương mù
  – Dấu hiệu nhận biết : cancelled -> thì quá khứ đơn
  – Dùng bị động quá khứ đơn : 
  – S + was/were + V_(pp) + … + (by sb / O)
  \text{@ TheFallen}

  Trả lời
 2. + oof -> of , dog -> fog ( n ) : sương mù 
  All flights were cancelled because of fog 
  – Ta thấy ở câu chủ động ”They cancelled all flights because oof dog” có động từ ”cancel” chia ở dạng cột 2 của nó là ” cancelled” -> câu chủ động chia thì quá khứ đơn
  – Câu chủ động chia thì quá khứ đơn -> Câu bị động cũng chia thì quá khứ đơn : S + was / were + ( not ) + V3 + ( by O )
  – Because of + N / V-ing : bởi vì … 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới