They continued to use these machines -> câu bị động

They continued to use these machines
-> câu bị động

2 bình luận về “They continued to use these machines -> câu bị động”

 1. #14
  -> These machines were continued to use.
  * Cấu trúc câu bị động thì QKĐ:
  S + was/were + V (P2) + (by + O)
  Trong đó :
  S là Chủ ngữ
  Was/were là động từ tobe
  V(P2) là động từ bất quy tắc cột 2
  By O là bởi tân ngữ (nếu có)

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  They continued to use these machines.
  -> These machines continued to be used.
  Giải thích:
  Cấu trúc: Bị động quá khứ đơn dạng rút gọn.
  Continued + to V
  S + continued + to be + V (V3/V-ed)
  Tạm dịch: Những máy này tiếp tục được sử dụng.
  #Bright

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới