They make these toys in China. =>

They make these toys in China.
=>

2 bình luận về “They make these toys in China. =>”

 1. They make these toys in China.
  =>These toys are made in China.
  GIẢI THÍCH: 
  BỊ ĐỘNG HIỆN TẠI ĐƠN
  (+) S + am/is/are + P2 (by O)
  (-) S + am/is/are + not + P2 (by O) 
  (?) Am/is/are + S + P2 (by O) ?

  Trả lời
 2. $Đáp$ $án$ + $giải$ $thích$:
  -> These toys are made in China
  – DHNB: make đang ở hiện tại -> chia HTĐ
  – Cấu trúc bị động Hiện tại đơn:
  (+) $\text{S + am/is/are + V3/ed + by(O)}$
  (-) $\text{S + am/is/are + not + V3/ed + by(O)}$
  (?) $\text{Am/is/are + S + V3/ed + by(O) ?}$
  – Lưu ý :
  + Chủ từ: They, you,we, I, he, she, it -> Không cần by

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới