+ They wash their car on weekends => Their car…….. + They will paint the house next week => The house…….. + People gr

+ They wash their car on weekends
=> Their car……..
+ They will paint the house next week
=> The house……..
+ People grow rice in tropical countries
=> Rice……….

1 bình luận về “+ They wash their car on weekends => Their car…….. + They will paint the house next week => The house…….. + People gr”

 1. + They wash their car on weekends
  => Their car is washed on weekends
  Giải thích:
  – Dấu hiệu: “on weekends” ⇒ thì hiện tại đơn 
  – Chủ ngữ là “Their car” ⇒ dùng bị động, chia số ít
  Cấu trúc: $S^{}$ + text{is/are} + $V_{p2}$ 
  Dịch: Xe của họ được rửa vào cuối tuần
  + They will paint the house next week
  => The house will be painted next week
  Giải thích:
  – Dấu hiệu: “will”, “next week ⇒ thì tương lai đơn 
  – Chủ ngữ là “The house” ⇒ dùng bị động
  Cấu trúc: $S^{}$ + text{will} + $be^{}$ + $V_{p2}$ 
  Dịch: Ngôi nhà sẽ được sơn vào tuần sau
  + People grow rice in tropical countries
  => Rice is grown in tropical countries
  Giải thích:
  – Đây là một sự thật hiển nhiên ⇒ thì hiện tại đơn 
  – Chủ ngữ là “Rice” ⇒ dùng bị động, chia số ít (vì “rice” là danh từ không đếm được)
  – Ở câu chủ động chủ ngữ là “People” ⇒ khi chuyển sang câu bị động không cần by + O
  Cấu trúc: $S^{}$ + text{is/are} + $V_{p2}$ 
  Dịch: Lúa được trồng ở các nước nhiệt đới
  color[purple][#tvqm]

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới