Tìm chỗ sai 1. If you want to get good grades, you had to study hard 2. You have read this arti

Tìm chỗ sai
1. If you want to get good grades, you had to study hard
2. You have read this article on the website, dont you ?
3. I would suggest that your drivers should clearing up all the trash on the ground before leaving

2 bình luận về “Tìm chỗ sai 1. If you want to get good grades, you had to study hard 2. You have read this arti”

 1. 1.had -> have
  \rightarrow CĐK Loại 1 : Diễn tả hành động có thật ở Hiện tại
  – If – clause : Thì HTĐ : S + Vs / es
  – Main – clause : Thì TLĐ : S + will + V
  * Tip : Ta có thể thay ” will ” bằng các Modal verbs [ Tùy theo đề ]
  2.don’t -> haven’t
  \rightarrow Tag-question ( HTHT ) : Have / Has / … + S ?
  \rightarrow Vì mệnh đề đang là dạng Khẳng định nên ta dùng Tag-question ở dạng Phủ định
  3.clearing -> should be cleared
  \rightarrow BĐ – Should : S + should be + VpII
  \text{@ Tails347}

  Trả lời
 2. Gửi bạn:
  1.If you want to get good grades, you had to study hard.
  $→$                                                      have
  Đây là Câu điều kiện loại 1 → Mệnh đề chính sử dụng thì HT đơn hoặc model verb (động từ khuyết thiếu) ở hiện tại (can, may, might, should, have to,…)
  2, You have read this article on the website, don’t you?
  $→$                                                              haven’t
  Câu này sử dụng tag-question (câu hỏi đuôi) ở thì HT hoàn thành.
  Form:
  $S + have/has + P_{II} + O, haven’t/hasn’t + S?$
  $S + haven’t/hasn’t + P_{II} + O, have/has + S?$
  3, I would suggest that your drivers should clearing up all the trash on the ground before leaving.
  $→$                                                                  clear
  should (+ not) + V (infi): nên làm gì

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới