Tìm từ đồng nghĩa cho từ trong ” ” Question 10: Tourists today “flock” to see the two falls that actually constitute Niagaraf

Tìm từ đồng nghĩa cho từ trong ” ”
Question 10: Tourists today “flock” to see the two falls that actually constitute Niagarafalls.
A.come without knowing what they will see
B.come in large numbers
C.come out of boredom
D.come by plane

1 bình luận về “Tìm từ đồng nghĩa cho từ trong ” ” Question 10: Tourists today “flock” to see the two falls that actually constitute Niagaraf”

 1. 10 B
  – come in large numbers : đến với số lượng lớn = flock (v) : tụ tập , tụ họp , tụ lại 
  – Giải đáp A -> come without knowing what they will see : đến mà không biết họ sẽ thấy gì 
  – Giải đáp C -> come out of boredom : tránh/đi ra khỏi sự nhàm chán
  – Giải đáp D -> come by plane : đi bằng máy bay 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới