Tìm từ đồng nghĩa cho từ trong ” ” Question 9: RalphNader was the most “prominent” leader of the U.S consumer protection move

Tìm từ đồng nghĩa cho từ trong ” ”
Question 9: RalphNader was the most “prominent” leader of the U.S consumer protection movement.
A. casual
B. significant
C. promiscuous
D.aggressive

2 bình luận về “Tìm từ đồng nghĩa cho từ trong ” ” Question 9: RalphNader was the most “prominent” leader of the U.S consumer protection move”

 1. – Answer: B (adj): quan trọng 
  casual (Adj): tầm thường >< prominent (adj): nổi bật -> loại A
  – promiscuous (adj): lăng nhăng -> không có quan hệ với prominent -> Loại C
  aggressive (adj): hung dữ -> không có quan hệ với prominent -> Loại D
  – Trong các từ thì significant hợp lí nhất, những người nổi bật thường sẽ quan trọng và ngược lại 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới