Tìm từ trọng âm khác vs các từ còn lại: A. historical B. geography C. economic

Tìm từ trọng âm khác vs các từ còn lại:
A. historical B. geography C. economic D. technology
A. government B. celebrate C. nominee D. popular
A. imbecile B. uncommon C. imagine D. unhappy

2 bình luận về “Tìm từ trọng âm khác vs các từ còn lại: A. historical B. geography C. economic”

 1. 1. C
  – C nhấn âm 3,còn lại nhấn âm 2
  2. C
  – C nhấn âm 3,còn lại nhấn âm 1
  3. A
  – A nhấn âm 1,còn lại nhấn âm 2 

  Trả lời
 2. Tìm từ trọng âm khác vs các từ còn lại:
  A. historical         B. geography             C. economic              D. technology
  → Chọn C vì: câu C có trọng âm 3, còn lại có trọng âm 2.
  A. government              B. celebrate                 C. nominee            D. popular
  → Chọn C vì: câu C có trọng âm 3, còn lại có trọng âm 2.
  A. imbecile               B. uncommon           C. imagine                  D. unhappy
  → Chọn A vì:  câu A có trọng âm 1, còn lại có trọng âm 2.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới