TOPIC: TALK ABOUT CUSTOMS AND TRADITIONS IN YOUR FAMILY (PHONG TỤC TẬP QUÁN VÀ TRUYỀN THỐNG LUÔN NHA) 1. What customs and tra

TOPIC: TALK ABOUT CUSTOMS AND TRADITIONS IN YOUR FAMILY (PHONG TỤC TẬP QUÁN VÀ TRUYỀN THỐNG LUÔN NHA)
1. What customs and traditions does your family have? Describe them.
2. How long have you followed these customs and traditions?
3. Why shouldn’t you break with these customs and traditions?
(Sử dụng: should, have to, must, simple sentences, compound sentences, complex sentences, firstly, secondly, thirdly, however, in short)
(Chú ý sử dụng những từ và ngữ pháp cho trên và đúng ngữ pháp và chính tả)
(Ngắn gọn, dễ hiểu)Viết một bình luận

Câu hỏi mới