tường thuật yes/no ba asked me ” is she a doctor”

tường thuật yes/no
ba asked me ” is she a doctor”Viết một bình luận

Câu hỏi mới