tường thuật yes/no she asked me ” did you do your chore yesterday”

tường thuật yes/no
she asked me ” did you do your chore yesterday”Viết một bình luận

Câu hỏi mới