tường thuật yes/no she asked me ”have you finished it sofart”

tường thuật yes/no
she asked me ”have you finished it sofart”Viết một bình luận

Câu hỏi mới