Turn these sentences into the passive voice 1 , someone has damaged flight 202 from Miami …………….. 2, Mr Smith has

Turn these sentences into the passive voice
1 , someone has damaged flight 202 from Miami
……………..
2, Mr Smith has taugght english at the University of ToKyo since 1963
………..

2 bình luận về “Turn these sentences into the passive voice 1 , someone has damaged flight 202 from Miami …………….. 2, Mr Smith has”

 1. – BĐ – HTHT : S + have / has + been + VpII ( by O )
  1.Flight 202 from Miami has been damaged
  2.English has been taught at the University of Tokyo by Mr Smith since 1963 
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. 1 Flight 202 from Miami has been damaged 
  – Flight 202 tương ứng với ngôi “it” -> thuộc ngôi chủ ngữ số ít -> chia has
  – damage -> damaged -> damaged (v) 
  2 English has been taught at the University of Tokyo by Mr Smith since 1963 
  – English chỉ môn học -> chủ ngữ số ít -> chia has
  – teach -> taught -> taught (v) 
  * Câu bị động của thì Hiện Tại Hoàn Thành:
  +) S + has/have + been + Vpp + ( by O ) 
  -) S + has/have + not + been + Vpp + ( by O ) 
  ?) Has/have + S + been + Vpp + ( by O ) ? 
  * Note : 
  – Chủ ngữ trong câu chủ động thường chỉ người.
  – Chủ ngữ trong câu bị động thường chỉ vật. 
  – Nếu chủ ngữ trong câu chủ động là I , he , she , we , … thì khi chuyển sang câu bị động có thể dùng hoặc lược bỏ thành phần by O.
  –  Nếu chủ ngữ trong câu bị động là they , human , people , somebody , someone , something , nobody , no one , nothing , … thì khi chuyển sang câu bị động không thể dùng thành phần by O , phải lược bỏ 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới