Use the words given to make meaningful sentences. Social networking/ can help/ connect people friends, give/ chance/share/ pi

Use the words given to make meaningful sentences.
Social networking/ can help/ connect people friends, give/ chance/share/ pictures/ online, and help / communicate easily.

2 bình luận về “Use the words given to make meaningful sentences. Social networking/ can help/ connect people friends, give/ chance/share/ pi”

  1. => Social networking can help connect people with their friends, give people the chance to share pictures online, and help people communicate easily.
    – Thì Hiện tại đơn $(+)$ S + V(s/es)
    – connect sb with sb: kết nối ai với ai
    – give sb sth: cho ai cái gì
    – “the” là mạo từ đứng trước danh từ xác định.
    – chance to V : cơ hội để làm gì
    – help sb V : giúp ai làm gì (người giúp sẽ tự mình làm hết công việc ; ở đây có nghĩa là mạng xã hội sẽ giúp chúng ta và chúng ta không cần phải tham gia vào công việc đó)
    – Dịch: Mạng xã hội có thể giúp kết nối mọi người với bạn bè, mang đến cho mọi người cơ hội chia sẻ hình ảnh trực tuyến và giúp mọi người giao tiếp dễ dàng.

    Trả lời
  2. Social networking/ can help/ connect people friends, give/ chance/share/ pictures/ online, and help / communicate easily.
    => Social networking can help connect people with their friends, give people the chance to share pictures online, and help people communicate easily.
    – Dịch câu:  Mạng xã hội có thể giúp kết nối mọi người với bạn bè, mang đến cho mọi người cơ hội chia sẻ hình ảnh trực tuyến và giúp mọi người giao tiếp dễ dàng.
    – give sb / sth : cho ai một cái gì đó
    – chance to V : có cơ hội để làm một việc gì đó
    – help + sb / V: giúp ai làm một việc gì đó.
    Chúc bạn học tốt nha

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới