viết các câu trên trở thành câu điều kiện loại 1 hoặc câu điều kiện loại 2 1. Study hard or you will fail your exam. ( sử dụn

viết các câu trên trở thành câu điều kiện loại 1 hoặc câu điều kiện loại 2
1. Study hard or you will fail your exam. ( sử dụng loại 1)
If …………
2. Get up now or you will be late for school ( sdụng loại 1)
If………..
3. We won’t go out unless it stops raining. ( sdụng loại 1)
If………..
4. He is busy right now, so he can’t help us. ( sử dụng loại 2)
If he………..
5. She is hungry, so she can’t quickly.( sdụng loại 2)
If she………
6. He can’t buy the computer because he doesn’t have enough money.( sdụng loại 2)
If he……….
7. We don’t visit our grandparents very often because they live far from us.( sdụng loại 2)
If………..
CHÚ Ý: những ngoặc là gợi ý chuyển về câu điều kiện loại nào
MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ, MÌNH CẦN GẤP.Viết một bình luận

Câu hỏi mới