Viết các cấu trúc câu trực tiếp gián tiếp với Wh-Question Mình cần chỗ gì mà có” asked me to” gì ấy cái khác bỏ qua cũng k

Viết các cấu trúc câu trực tiếp gián tiếp với Wh-Question
Mình cần chỗ gì mà có” asked me to” gì ấy cái khác bỏ qua cũng không sao đâu nhaViết một bình luận

Câu hỏi mới