Viết cấu trúc chuyển từ spend/spent sang take /took

Viết cấu trúc chuyển từ spend/spent sang take /tookViết một bình luận

Câu hỏi mới