Viết cấu trúc so sánh hơn chuyển sang so sánh không bằng

Viết cấu trúc so sánh hơn chuyển sang so sánh không bằngViết một bình luận

Câu hỏi mới