viết đoạn văn ngắn (4-5 dòng) so sánh cuộc sống ở thành thị – nông thôn (nông thôn/thành thị có gì tiện lợi , bất lợi hơn thà

viết đoạn văn ngắn (4-5 dòng) so sánh cuộc sống ở thành thị – nông thôn
(nông thôn/thành thị có gì tiện lợi , bất lợi hơn thành thị/nông thôn, . . .)Viết một bình luận

Câu hỏi mới