Viết lại caqau ở dạng gián tiếp : 1, ” How long have you been here ? ” My neighbor sad

Viết lại caqau ở dạng gián tiếp :
1, ” How long have you been here ? ” My neighbor sadViết một bình luận

Câu hỏi mới