– Viết lại câu không thay đổi nghĩa He said to them” where did you live 30 years ago

– Viết lại câu không thay đổi nghĩa
He said to them” where did you live 30 years ago

2 bình luận về “– Viết lại câu không thay đổi nghĩa He said to them” where did you live 30 years ago”

 1. \text{Giải đáp :} He asked them where they had lived 30 years before
  \rightarrow Câu tường thuật NV ( Wh ) :
  => S + asked + O + wh + S + V ( lùi thì )
  \rightarrow QKĐ -> QKHT : S + had + V3 / PII
  \rightarrow ago -> before
  \text{# Kirigiri}

  Trả lời
 2. He asked where they had lived 30 years ago. ( Dịch: Anh ấy hỏi nơi họ sống 30 năm trước )
  -Do trong câu hỏi có “where”:
  -> Trong câu gián tiếp phải biến đổi mệnh đề sau từ hỏi về dạng khẳng định. ( bỏ did, thêm đuôi -ed ở live )
  -> Động từ giới thiệu đổi thành asked.
  -> Khi chuyển sang cấu gián tiếp thì lùi thì từ quá khứ đơn thành quá khứ hoàn thành.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới