viết lại câu ko đổi nghĩa: the girl is pretty -what……………………? he plays football very well -he is…………..

viết lại câu ko đổi nghĩa:
the girl is pretty
-what……………………?
he plays football very well
-he is……………..

2 bình luận về “viết lại câu ko đổi nghĩa: the girl is pretty -what……………………? he plays football very well -he is…………..”

 1. 1 What a pretty girl !
  – Cảm thán với “what” (với danh từ đếm được) :
  @ What + a/an + adj + N ! 
  – Dịch : Quả là 1 cô gái xinh đẹp !
  2 He is good at playing football
  – Be + good/bad + at + V-ing / sth : Tốt/Xấu về việc gì đó/thứ gì đó
  – HTĐ – Tobe : (+) S + am/is/are + N/adj + ..
  – Chủ ngữ “he” số ít -> Dùng is
  – Dịch : Anh ấy tốt về việc chơi bóng đá
  -> = Đề : Anh ấy chơi bóng đá rất tốt

  Trả lời
 2. $\\$@ Viết lại câu ko đổi nghĩa
  $\\$1. The girl is pretty.
  $\\$= What a pretty girl!
  $\\$⇒ The + N + tobe + Adj
  $\\$= This / That / These / Those + N (s/es) + tobe + Adj
  $\\$= What + a / an + Adj + N!
  $\\$⇒ She / He / It / DTSI + is 
  $\\$⇒ Girl = DTSI → chia is
  $\\$2. He plays football very well.
  $\\$= He is good at playing football.
  $\\$⇒ S + V (s/es) / N + O
  $\\$= S + tobe + good at / bad at + V – ing / N + O.
  $\\$⇒ Good at: giỏi về cái gì
  $\\$⇒ Bad at: Không giỏi / kém về cái gì
  $\\$⇒ Có thể dựa vào trạng từ bổ nghĩa cho động từ / tính từ bổ nghĩa cho danh từ để dùng good at / bad at cho phù hợp.
  $\\$⇒ She / He / It / DTSI + is 

  $#Egg$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới