Viết lại câu ở dạng gián tiếp : 1, ”Is your brother being taken to the hospital ? ” Tim asked Tom

Viết lại câu ở dạng gián tiếp :
1, ”Is your brother being taken to the hospital ? ” Tim asked TomViết một bình luận

Câu hỏi mới