viết lại câu Tom saw that film lát Sunday -> That film

viết lại câu Tom saw that film lát Sunday -> That film

2 bình luận về “viết lại câu Tom saw that film lát Sunday -> That film”

 1. Tom saw that film last Sunday
  → That film was seen last Sunday by Tom
  Tạm dịch : Bộ phim đó đã được xem vào Chủ nhật tuần trước bởi Tom
  _______________________________
  * Giải thích :
  +Câu trên là câu bị động của thì Quá Khứ Đơn
  – Câu chủ động : S + Ved/V2 + O
  – Câu bị động : S + was/were + Ved/V3 + … (by + O)
    Chúc bạn học tốt nha

  Trả lời
 2. \text{Answer :} That film was seen by Tom last Sunday
  -> BĐ – QKĐ : S + was / were + VpII ( by O )
  => He , She , It + was
  -> Translate : Bộ phim đó đã được Tom xem vào ngày Chủ Nhật trước
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới