Viết lại câu We have never seen such a generous boy as Tom –> Tom Giúp em với sẽ có tlhn

Viết lại câu
We have never seen such a generous boy as Tom
–> Tom
Giúp em với sẽ có tlhnViết một bình luận

Câu hỏi mới