Viết lại He doesn’t like reading short stories => He isn’t…………………. Làm nhanh giúp mình với ạ

Viết lại
He doesn’t like reading short stories
=> He isn’t………………….
Làm nhanh giúp mình với ạViết một bình luận

Câu hỏi mới