Viết Topic The important of science and technology

Viết Topic The important of science and technology

2 bình luận về “Viết Topic The important of science and technology”

 1. tiếng anh 
  Science and technology are two very important fields, contributing to the development of the life, economy and society of nations. Great powers such as the US, UK, Korea, Japan, etc. have always focused on research and development and have always considered this as a key industry for outstanding economic growth.
  tiếng việt Khoa học và công nghệ là hai lĩnh vực rất quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển đời sống, kinh tế và xã hội của các quốc gia. Các cường quốc lớn như Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản,… luôn luôn chú trọng nghiên cứu, tăng cường phát triển và luôn coi đây là ngành mũi nhọn giúp kinh tế tăng trưởng vượt bậc.
  chúc bạn học tốt

  Trả lời
 2. Science and information are very important things in life. It helps people with many things and makes work easier. For example, some very developed countries such as Japan, USA, Russia, Korea, etc. Now, digital technology is helping people a lot such as communication, information collection, and many more things. Robots invented by human intelligence…
  Dịch: Khoa học và thông tin là những thứ rất quan trọng trong cuộc sống. Nó giúp ích được nhiều thứ cho con người và làm cho công việc trở nên nhẹ nhàng hơn. Điển hình như một số nước rất phát triển như Nhật Bản, Mỹ, Nga, Hàn Quốc,… Bây giờ, công nghệ số hóa đang giúp con người rất nhiều như liên lạc, thu nhập thông tin, và nhiều điều nữa. Những con robot được phát minh ra bằng trí tuệ của con người…

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới