Vitết lại câu :He doesn’t know anything about what’s going on.(UNWARE)

Vitết lại câu :He doesn’t know anything about what’s going on.(UNWARE)

1 bình luận về “Vitết lại câu :He doesn’t know anything about what’s going on.(UNWARE)”

 1. He doesn’t know anything about what’s going on.(UNWARE)
  -> He is unaware of what’s going on.
  =====================
  – $\text{(not) know anything about sth = be unaware of}$ : không biết được điều gì đang diễn ra 
  – Thì Hiện tại đơn 
  – $\text{He/She/It + doesn’t + V(nguyên thể ) }$
  – He/She/It + is  + is + tính từ 
  – Vì S là “he” -> tobe là is 
  Trans : Anh ấy không biết gì về những gì đang xảy ra
  -> Anh ấy không biết chuyện gì đang xảy ra.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới