Vo, V-ing or to V 1. Would you rather (sing) or (play) the piano? 2. I felt the floor (tremble) 3. I hope you will soon (be)

Vo, V-ing or to V
1. Would you rather (sing) or (play) the piano?
2. I felt the floor (tremble)
3. I hope you will soon (be) better

2 bình luận về “Vo, V-ing or to V 1. Would you rather (sing) or (play) the piano? 2. I felt the floor (tremble) 3. I hope you will soon (be)”

 1. 1. sing – play
  – Cấu trúc: Would + S + rather + V-inf + or + V-inf + O?: Muốn làm gì …hay làm gì (Cấu trúc would rather…or)
  2. tremble 
  – Cấu trúc: feel/see/hear/..(động từ tri giác) + O + V-inf: chứng kiến toàn bộ hành động 
  3. be 
  – Hy vọng cho TL -> S + hope(s) + (that) + S + will + V-inf + O (soon là adv bổ nghĩa cho V) 

  Trả lời
 2. 1 sing – play
  -> would rather + N/V-inf : thích cái gì/làm gì
  -> or : hoặc => Chỉ sự lựa chọn giữa cái gì đó hay sự việc nào đó
  2 tremble 
  -> Động từ chỉ tri giác (feel/hear/seem/… + sb + V inf) 
  -> feel (v) : cảm thấy
  -> Động từ chỉ tri giác đi với V nguyên thể khi chúng ta đã nhận biết toàn bộ hành động đó 
  3 be
  -> Thì Tương Lai Đơn – dấu hiệu nhận biết : hope
  -> Diễn tả một dự đoán không có căn cứ
  -> Câu khẳng định : S + will + Vinf
  -> better là so sánh hơn của good 
  @HAnhh

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới