We (not play) ………… tennis every Sunday.

We (not play) ………… tennis every Sunday.

2 bình luận về “We (not play) ………… tennis every Sunday.”

 1. Giải đáp: don’t play
  Dhnb: every sunday ⇒ thì HTĐ
  Công thức thì HTĐ: S + don’t/doesn’t+ V + O
                                 * S là số ít + doesn’t
                                   S là số nhiều + do
  We là S số nhiều ⇒ dùng do

  Trả lời
 2. \text{Answer :} don’t play
  \rightarrow Thì HTĐ ( PĐ ) : S + don’t / doesn’t + V
  \rightarrow DHNB : every
  \rightarrow Vì ” We ” là chủ ngữ số nhiều => Dùng trợ động từ ” don’t “
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới