”when were marriages arranged by parents in your country?”asked john

”when were marriages arranged by parents in your country?”asked john

1 bình luận về “”when were marriages arranged by parents in your country?”asked john”

 1. John asked when marriages had been arranged by parents in my country.
  – Lùi thì: Quá khứ đơn ( dạng bị động: was/were+ V_pp) => Quá khứ hoàn thành ( dạng bị động: had been+ V_pp)
  – your => my
  – Cấu trúc câu tường thuật (Wh-question): S+ asked+O+ wh-question+ S+ V(lùi thì)
  $@themoonstarhk$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới