Would you mind closing the door? –> Could you …………………………………? sẽ có tlhn

Would you mind closing the door?
–> Could you …………………………………?
sẽ có tlhn

2 bình luận về “Would you mind closing the door? –> Could you …………………………………? sẽ có tlhn”

  1. => Could you close the door?
    -> Can/Could + you + V-inf?: Bạn có thể giúp tôi làm một việc gì hay không?
    -> Would/Do + (S) + V-ing?: Bạn có phiền làm gì đó hay không?
    – Tạm dịch: Bạn có thể đóng cửa lại được không?

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới