write about the cause and effects of a pollution (60 )words

write about the cause and effects of a pollution (60 )words

2 bình luận về “write about the cause and effects of a pollution (60 )words”

  1. $Refer(Tham khảo):$ Water pollution is the pollution of water bodies, usually due to human activities under positive influence. Water pollution reduces the ability of ecosystems to provide services. Water bodies include lakes, rivers, oceans, reservoirs, etc. Water pollution results can often be caused by sources: sewage, industry, agriculture, etc. Water pollution can lead to waterborne diseases to people who drink contaminated water.
    $Trans;ate(Dịch):$ Ô nhiễm nước là sự ô nhiễm của các vùng nước, thường là do các hoạt động của con người dưới tác động tích cực. Ô nhiễm nước làm giảm khả năng cung cấp dịch vụ của các hệ sinh thái. Các vùng nước bao gồm hồ, sông, đại dương, hồ chứa,… Hậu quả ô nhiễm nước thường có thể do các nguồn: nước thải, công nghiệp, nông nghiệp,… Ô nhiễm nước có thể dẫn đến các bệnh lây truyền qua đường nước cho những người uống phải nước bị ô nhiễm.

    Trả lời
  2. Tham khảo:
    Water pollution is the pollution of water bodies, usually due to human activities under positive influence. Water pollution reduces the ability of ecosystems to provide services. Water bodies include lakes, rivers, oceans, reservoirs, etc. Water pollution results can often be caused by sources: sewage, industry, agriculture, etc. Water pollution can lead to waterborne diseases to people who drink contaminated water.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới