Write the comparative form or superlative form of the words in brackets. 1.Sport is………………….politics. (interesti

Write the comparative form or superlative form of the words in brackets.
1.Sport is………………….politics. (interesting)
2.Can’t you think of anything…………………to say? (intelligent)
3.It’s………………………….day of the year. (short)
4.London is…………….Brimingham. (big)
5.I prefect this chair to the other ones.It’s………………(comfortable)
6.The weather is getting……………………. (bad)

2 bình luận về “Write the comparative form or superlative form of the words in brackets. 1.Sport is………………….politics. (interesti”

 1. – So sánh nhất:
  + adj 1 vần: S+ be+ the+ adj+ est
  + adj dài vần: S+ be+ the+ most+ adj
  – So sánh hơn:
  + adj 1 vần: S+ be+ adj+ er+ than+ O
  + adj dài vần: S+ be+ more+ adj+ than+ O
  1. the most interesting
  2. more intelligent 
  3. the shortest
  4. bigger
  5. the most comfortable
  6. worse

  Trả lời
 2. 1, the most interesting
  – Ở trong câu nói chỉ có một đối tượng , không có mạo từ chỉ số lượng
  => Nghĩ đến so sánh hơn nhất.
  –  Cấu trúc so sánh hơn nhất với Adj : S + tobe + the + most Adj ( dài)/Adjest (ngắn) + in tập thể/of số lượng.
  2, more intelligent
  – DHNB : anything : bất cứ điều gì-> cần chia so sánh hơn
  – Cấu trúc so sánh hơn với Adj : S1 + tobe + more Adj/Adjer + than + S2
  3, the shortest 
  – DHNB : of the year -> chia so sánh hơn nhất
  – Áp dụng cấu trúc so sánh hơn nhất
  4, bigger than
  – Ta thấy trong câu có 2 đối tượng => Nghĩ đến so sánh hơn
  – Adj bất quy tắc : big : lớn -> bigger : lớn hơn
  5. the most  comfortable
  – Dựa vào cảnh ngữ câu cho trước : Tôi thích chiếc ghế này hơn những chiếc ghế khác
  => Nghĩ đến so sánh hơn nhất.
  6, worse
  – get +  adj : trở nên như thế nào
  – bad : tồi tệ – worse : tồi tệ hơn – the worst : tồi tệ nhất

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới