Write the correct form of the verbs in the parentheses 1. What you (do) now ? 2. He often (not do) his homework. 3. She (wait

Write the correct form of the verbs in the parentheses
1. What you (do) now ?
2. He often (not do) his homework.
3. She (wait) for Man at the bus stop last Tuesday

2 bình luận về “Write the correct form of the verbs in the parentheses 1. What you (do) now ? 2. He often (not do) his homework. 3. She (wait”

 1. 1. What are you doing now ?
  – HTTD : now
  (?) Am/Is/Are + S + V_ing … ?
  – Với câu có từ để hỏi , đặt từ để hỏi lên đầu rồi chia như bình thường 
  2. He doesn’t often do …
  – HTD : often
  (-) S + do/does + not + V …
  – He/She/It/N(số ít) : Does/Doesn’t
  3. waited 
  – QKĐ : last Tuesday
  (+) S + V2 + …
  – wait \to waited.

  Trả lời
 2. 1 are (you) doing
  – Có “now” -> hiện tại tiếp diễn
  – HTTD : (?) Are/Am/Is + S + V-ing + … ?
  -> What + am/is/are + S + V-ing + … ? : Ai đó đang làm gì ?
  – Chủ ngữ “you” -> Dùng are
  2 doesn’t (often) do
  – Có “often” -> Hiện tại đơn
  – HTĐ – ĐTT : (-) S + do/does + not + V_0 + ….
  – Chủ ngữ “he” số ít -> Dùng does
  3 waited
  – Có “last Tuesday” -> Quá khứ đơn
  – QKĐ – ĐTT : (+) S + V_(ed) / V_2 + ….
  – Động từ “wait” hợp quy tắc -> Dùng V_(ed)
  \text{@ TheFallen}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới