You don’t know how much I miss you, Mary, said Tom ->Tom told……………………………………………………….

You don’t know how much I miss you, Mary, said Tom
->Tom told…………………………………………………………………..

2 bình luận về “You don’t know how much I miss you, Mary, said Tom ->Tom told……………………………………………………….”

 1. $Đáp$ $án$ + $giải$ $thích$:
  Answer: Tom told Mary that she didn’t know how much he missed her.
  – Cấu trúc câu tường thuật dạng kể:
  – \text{S + said to/said/told + sb + (that) + S + V(lùi thì)}
  – Lùi thì: HTĐ -> QKĐ – don’t know -> didn’t know
  – Đổi ngôi
  + I -> He
  + You -> Her
  – Chuyển động từ: Miss(HTĐ) -> Missed(QKĐ)

  Trả lời
 2. Đáp án: Tom told Mary that she didn’t know how much he missed her.
  ————————————————
  Công thức: 
  S + told + O + (that) +  S + V(lùi thì)
  Don’t know (thì HTĐ) –> didn’t know (thì QKĐ)
  miss (thì HTĐ) –> missed (thì QKĐ)
  #STMIN

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới