You have to do that work with great care. => People throw away car tires every year. =>

You have to do that work with great care.
=>
People throw away car tires every year.
=>

2 bình luận về “You have to do that work with great care. => People throw away car tires every year. =>”

 1. $Đáp$ $án$ + $giải$ $thích$:
  1. That work has to be done with great care.
  – DHNB: have to -> Bị động ĐTKK
  – Cấu trúc:
  $\text{S + must/can/may/should/ has to + be + V3/ed + by(O)}$
  2. Car tires are thrown away every year.
  – DHNB: Throw ở hiện tại -> chia HTĐ
  – Cấu trúc: $\text{S + am/is/are + V3/ed + by(O)}$
  – People ta không cần phải by

  Trả lời
 2. 1. That work has to be done with great care by you.
  @ Cấu trúc bị động động từ khiếm khuyết:
  ⇒ S + have/ has to + be + P.P + (by O)…
  – have/has to + V(Inf): phải làm gì đó 
  + do – did – done: làm
  2. Car tires are thrown away every year.
  @ Cấu trúc bị động thì hiện tại đơn:
  ⇒ S + is/am/are + P.P + (by O)…
  – Chủ ngữ people được lược bỏ
  + throw – threw – thrown: vứt, quăng, liệng
  \text{#Rain}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới