1. A number of oil tankers have been laid ……recently. A. on B. down C. up D. in 2. The inscription on the tombstone had b

1. A number of oil tankers have been laid ……recently.
A. on B. down C. up D. in
2. The inscription on the tombstone had been worn…… by the weather and could scarcely be read.
A. away B. off C. out D. on
3. ……second thoughts, Id rather not go out tonight.
A. With B. In C. On D. Under

2 bình luận về “1. A number of oil tankers have been laid ……recently. A. on B. down C. up D. in 2. The inscription on the tombstone had b”

 1. 1. C up
  ⇒ To lay up sth: tích trữ thứ gì.
  2. A away
  · Wear away: mất dần, mỏng dần
  · Wear off: dần biến mất
  · Wear out: hỏng , rách không thể dùng được nữa
  · Wear on: ( thgian ) trôi qua chậm rãi
  3. C on
  ⇒ On second thoughts : khi nghĩ lại thì..

  Trả lời
 2. $\text{1.}$ C
  $\rightarrow$ To lay up something: tích trữ cái gì.
  $\rightarrow$ To lay down something: đặt xuống, đề ra.
  $\rightarrow$ To lay on something: cung cấp cho ai cái gì.
  $\text{2.}$ A
  $\rightarrow$ wear away: mất dần, phai nhạt đi.
  $\rightarrow$ wear off: mất tác dụng (dùng cho thuốc).
  $\rightarrow$ wear on: trôi chậm rãi (dùng cho thời gian).
  $\rightarrow$ Dịch: Chữ trên bia mộ đã phai nhạt dần qua nắng mưa và khó có thể đọc được.
  $\text{3.}$ C
  $\rightarrow$ Thành ngữ On second thoughts: nghĩ đi nghĩ lại.
  $\rightarrow$ Dịch: Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không muốn đi chơi tối nay nữa.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới