1. As soon as he went into the bank, one of the robbers attacked him. (No soonerthan..) –>

1. As soon as he went into the bank, one of the robbers attacked him. (No soonerthan..)
–>

2 bình luận về “1. As soon as he went into the bank, one of the robbers attacked him. (No soonerthan..) –>”

 1. Ta có cấu trúc : No sooner + trợ động từ + S + V… + than + S + V…
  *cấu trúc này được dùng để nói về một điều gì đó xảy ra ngay sau một việc khác.
  –>No sooner had he gone into the bank than one of teh robbers attacked him.

  Trả lời
 2. Giải đáp: No sooner had he gone into the bank than one of the robbers attacked him.
  – Cấu trúc “no sooner … than” vừa mới thì
  + No sooner + had + S1 + Vpp + than + S2 + V2/ed
  – Dịch: Khi anh ta vừa bước vào ngân hàng thì một trong những tên cướp tấn công.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới