1, Đồng nghĩa 1. Jump => 2. mend=> 2,Trái nghĩa 1.generous => 2. turn up=>

1, Đồng nghĩa
1. Jump =>
2. mend=>
2,Trái nghĩa
1.generous =>
2. turn up=>Viết một bình luận

Câu hỏi mới