1.he has been ……………as the best student in his school.( nominee) 2.The company has……….many effective things.(

1.he has been ……………as the best student in his school.( nominee)
2.The company has……….many effective things.( product)
Điền workform+ gt!

1 bình luận về “1.he has been ……………as the best student in his school.( nominee) 2.The company has……….many effective things.(”

 1. 1. nominee
  – Sau động từ tobe cần một tính từ hoặc danh từ
  -> nominee (n) người được đề cử
  2. producted
  – Sau trợ động từ cần một động từ thường
  -> product (v) sản xuất
  ——————————————————-
  – Hiện tại hoàn thành ( + ) S + have/has + P2 …

  Trả lời

Viết một bình luận