`1“.` I know that they had told him of the meeting `=>` đây là câu bị động của động từ tường thuật, mà câu đó có 2 cách mong

`1“.` I know that they had told him of the meeting
`=>` đây là câu bị động của động từ tường thuật, mà câu đó có 2 cách mong các bạn làm cả 2 cách giúp mình nhé?

1 bình luận về “`1“.` I know that they had told him of the meeting `=>` đây là câu bị động của động từ tường thuật, mà câu đó có 2 cách mong”

 1. C1: It is known that they had told him of the meeting.
  C2: They are known to have told him of the meeting.
  – Câu bị động với động từ tường thuật (know, say, rumour, believe, expect, …) (chủ động -> bị động):
  S1 + V1 + That + S2 + V2 
  → C1: It + tobe + Vpp (của V1) + That + S2 + V2
          C2: 
  TH1 nếu V1, V2 cùng thì: S2 + tobe + Vpp (của V1) + to V (của V2) 
  TH2 nếu V1, V2 khác thì: S2 + tobe + Vpp (của V1) + to have + Vpp (của V2)
  ⇒ Ở đây là C2 TH2 do V1 chia thì hiện tại đơn, V2 chia thì quá khứ hoàn thành

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới