1. I’m fond of Johnny although he behaves terribly => In spite_______________________________________

1. I’m fond of Johnny although he behaves terribly
=> In spite_______________________________________

2 bình luận về “1. I’m fond of Johnny although he behaves terribly => In spite_______________________________________”

 1. I’m fond of Johnny although he behaves terribly
  $\Rightarrow$ In spite of Johnny’s terible behaviour, I’m fond of him.
  Giải thích : Ta có các cấu trúc :
  + In spite of + N / V-ing , S + V : Mặc dù 
  + Although + S + V, S + V..
  = In spite of/ Despite + N/ Ving, S + V.. Mặc dù
  + adj + N

  Trả lời
 2. -just “tham khảo” !
  Answer : In spite of Jonhny’s terrible behavior , I’m fond of him
  – Dịch : Mặc dù thái độ tồi tệ của Johnny, tôi thích anh ấy
  – In spite of + noun/noun phrases/ V-ing, S + V + … tương đương Although + S + V + … , S + V + …
  – “Jonhny” phải đứng trước để cho người đọc/nghe hiểu được “him” là ai
  \text{@ TheFallen}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới