1. I _____ the wall in the living room when I heard the shot A. painted B. was painting C. was paint

1. I _____ the wall in the living room when I heard the shot
A. painted B. was painting C. was paintes D. am painting
2. The Iphone 14 Pro Max is very popular _________ young adults because of its notable features
A. with B. on C. for D. about
Chọn đáp án và giải thik

2 bình luận về “1. I _____ the wall in the living room when I heard the shot A. painted B. was painting C. was paint”

 1. 1. . B. was painting
  Đây là câu hoàn thành trong quá khứ, có thể hiểu là: Tôi đang sơn (tường trong phòng khách) khi tôi nghe thấy tiếng súng. Ta sử dụng thì quá khứ tiếp diễn (was/were + V-ing) để diễn tả hành động đang diễn ra trong quá khứ và bị gián đoạn bởi hành động khác (nghe thấy tiếng súng).
  2. A. with
  Cấu trúc “be popular with someone” có nghĩa là được nhiều người thích hoặc sử dụng trong một nhóm người cụ thể. Vì vậy, đáp án đúng là A. “The Iphone 14 Pro Max is very popular with young adults because of its notable features” có nghĩa là “Iphone 14 Pro Max rất được các thanh niên ưa chuộng vì tính năng đáng chú ý của nó”.

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  1B
  – Dùng thì quá khứ tiếp diễn, cấu trúc S+was/were+V-ing when S+V-ed/V2 (Hành động đang xảy ra trong quá khứ thì có hành động khác xen vào)
  – Chủ ngữ I đi với tobe was
  2A
  – Ta có cụm: popular with sb
  – Dịch: Iphone 14 pro max rất được ưa chuộng bởi giới trẻ vì các tính năng nổi bật

  Trả lời

Viết một bình luận