1. If Megan.to you, she….in trouble right now. A. Had listened/would be B. had listened/would have be C. had listened/would

1. If Megan.to you, she….in trouble right now.
A. Had listened/would be
B. had listened/would have be
C. had listened/would not be
D. A & B
2. If it had rained three hour ago, the streets …….wet now.
A. Would have be
B. will be
C. be
D. would be

2 bình luận về “1. If Megan.to you, she….in trouble right now. A. Had listened/would be B. had listened/would have be C. had listened/would”

 1. 1. If Megan. to you, she….in trouble right now.
  A. Had listened/would be
  B. had listened/would have be
  C. had listened/would not be
  GIẢI THÍCH :
  VÌ đây là câu điều kiện loại 2 + 3 
  D. A & B
  2. If it had rained three hours ago, the streets …….wet now.
  A. Would have be
  B. will be
  C. be
  D. would be
  GIẢI THÍCH :
  VÌ đây là câu điều kiện loại 2 + 3 

  Trả lời
 2. 1. C – had listened … would not be
  – Câu điều kiện hỗn hợp (Loại 3 + 2)
       @ If + [Quá khứ hoàn thành], [would / could / … + (not) + V(bare)]
       + Sử dụng trong trường hợp điều kiện trong quá khứ không thực tế và gây nên (kết) hậu quả của hiện tại 
  *Giả sử rằng trong Quá khứ “Megan” đó nghe lời “bạn”
  * Dịch : Nếu Megan nghe lời bạn cô ấy đã không phải vướng vào rắc rối như bây giờ
  2. D – would be
  – Câu điều kiện hỗn hợp (Loại 3 + 2)
       @ If + [Quá khứ hoàn thành], [would / could / … + (not) + V(bare)]
       + Sử dụng trong trường hợp điều kiện trong quá khứ không thực tế và gây nên (kết) hậu quả của hiện tại 
  *Giả sử rằng trời đã đổ mưa lúc 3 giờ trước nhưng vào thời điểm 3 giờ trước đó chẳng có cơn mưa nào đổ xuống
  * Dịch : Nếu 3 giờ trước trời có đổ mưa thì đường đi bây giờ rất là ướt nước
  ========================
  @\text{Gabriella1303}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới