1. If you get up early, you_________ late. A. weren’t B. wouldn’t be C. aren’t D. won’t be 2. That scientist never went to th

1. If you get up early, you_________ late.
A. weren’t B. wouldn’t be C. aren’t D. won’t be
2. That scientist never went to the party, _________?
A. did he B. did they C. didnt he D. does he
3. People in Israel are going to celebrate their festival________ is called Passover.
A. whom B. who C. which D. where
4. Honda motorbikes________in Viet Nam.
A. produce B. will produce C. are produced D. produced
5. Because plastic bags are very hard to ________ , they will cause pollution.
A. dissolve B. wrap C. tear D. collect
6. My brother waited for her from 1 p.m. _________ 9 p.m.
A. till B. between C. at D. in
7. Did Peter use to __________ swimming every Friday when he was a student?
A. went B. goes C. going D. go
8. The workers ______ in that company for five years.
A. has worked B. have worked C. worked D. are working
9. Lan is very tired. ________, she has to finish her work before going to bed.
A. However B. Although C. So D. Therefore
10. The ________ of the volcano was a terrible disaster.
A. movement B. cyclone C. eruption D. shift
11._____ it was so cold, he went out without the coat.
A. If B. Although C. Since D. However
12. Ann suggested_____ at home at Christmas for a change.
A. stay B. to stay C. staying D. stayed

2 bình luận về “1. If you get up early, you_________ late. A. weren’t B. wouldn’t be C. aren’t D. won’t be 2. That scientist never went to th”

 1. 1,D won’t be
  câu ĐK loại 1
  2,C
  QK + never:phủ định
  3,which
  4,A
  5.A
  Dissolve: hoà tan,tan biến
  6.A
  Till:cho đên khi
  7.B
  Go swimming
  8.B
  Thì HTHT : for
  9,A
  However:Tuy Nhiên
  10,C
  Eruption:sự phun trào
  11,C
  Since=Because
  12,C
  Suggested+Ving

  Trả lời
 2. 1. D. won’t be
  – Cấu trúc điều kiện If loại 1:  If + S + V1(s/es),  S + will / won’t + Vo
  2. B. did they
  – Vì vế trc có never mang nghĩa phủ định nên câu hỏi đuôi phải là khẳng định
  3. C. which
  – Vì festival là vật nên ta dùng đại từ  quan hệ là which
  4. C. are produced
  – Cấu trúc bị động HTĐ: S + am / is / are + V3/ed ( + by O )
  – Diễn tả một sự việc hiển nhiên.
  5. A. dissolve
  – Dịch nghĩa: Vì túi ni lông rất khó tan nên sẽ gây ô nhiễm.
  6. A. till
  – Dịch nghĩa: Anh trai tôi đã đợi cô ấy từ 1 giờ chiều. đến 9 giờ tối
  7. D. go
  – Cấu trúc QKĐ: Did + S + Vo ….?
  8. B. have worked
  – Cấu trúc HTHT: S + have / has + V3/ed
  – Nhận biết : For + khoảng thời gian
  9. A. However
  – However nằm giữa dấu  ” ; ” ” , ” ….
  10. C. eruption
  – Dịch nghĩa: Vụ phun trào của núi lửa là một thảm họa khủng khiếp.
  11. Although
  – Cấu trúc : Although + S + V, S + V +…. 
  12. C. staying
  – Dịch nghĩa: Ann đề nghị ở nhà vào lễ Giáng sinh để thay đổi.
  @Liin

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới