1)”Im watching tv” Nam said to Vui Nam said to Vui that………………………. 2)”we are going to eide a skateboard”

1)”Im watching tv” Nam said to Vui
Nam said to Vui that……………………….
2)”we are going to eide a skateboard” they said
They said that……………………………………Viết một bình luận

Câu hỏi mới