1. It is a parents responsibility to ensure childrens regular ________ at school. A. attend B. attendance C. attendant D.

1. It is a parents responsibility to ensure childrens regular ________ at school.
A. attend B. attendance C. attendant D. attendants

2 bình luận về “1. It is a parents responsibility to ensure childrens regular ________ at school. A. attend B. attendance C. attendant D.”

 1. => Chọn đáp án B
  – Sau tính từ ” regular ” ta cần sở hữu một danh từ.
  – Loại đáp án A vì chỗ trống này ta cần sở hữu một danh từ chứ không phải động từ nên loại A.
  – Loại đáp án C vì chỗ trống này ta cần sở hữu một danh từ chứ không phải tính từ nên loại B.
  – Loại đáp án D vì không hợp với ngữ cảnh trong câu.
  Chúc bạn học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới