1. it is rainning hard , so we can’t have a picnic –> we can’t 2, let’s use public buses instead of mortorbikes —> what a

1. it is rainning hard , so we can’t have a picnic
–> we can’t
2, let’s use public buses instead of mortorbikes
—> what about
3, work hard and you will pass the exam
—> if…..

2 bình luận về “1. it is rainning hard , so we can’t have a picnic –> we can’t 2, let’s use public buses instead of mortorbikes —> what a”

 1. color[violet][Answer :]
  1. We can’t have a picnic because of the rain
  2. What about using public buses instead of motorbikes ?
  3. If you work hard, you will pass the exam.
  Explain :
  1. + Cấu trúc because of :
  -> Because of + pro (noun)/ noun phrase
  + Nó có tác dụng diễn tả mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả. 
  + Because dùng để nhấn mạnh vào vế diễn đạt nguyên nhân dẫn để kết quả.
  2. – Cấu trúc :
  -> Let’s + V
  = What about + v-ing ?
  3. Cấu trúc if điều kiện loại 1
  – [If + thì hiện tại đơn], [will + động từ nguyên mẫu]

  $chucbanhoctot$
  color{lightyellow}{#anhngocha2007}

  Trả lời
 2. 1. We can’t have a picnic because it is raining hard.
  $\rightarrow$ Because + clause : Bởi vì…..
  2. What about using public buses instead of mortorbikes?
  $\rightarrow$ What about + Ving : Còn làm thế này thì sao nhit?
  3. If you work hard, you will pass the exam.
  $\rightarrow$ ĐK1 : If + HTT, TLT. 

  Trả lời

Viết một bình luận