1. It’s three years since I last saw Mary here => I 2. I don’t have enough time to learn English => I wish

1. It’s three years since I last saw Mary here
=> I
2. I don’t have enough time to learn English
=> I wish

2 bình luận về “1. It’s three years since I last saw Mary here => I 2. I don’t have enough time to learn English => I wish”

 1. 1 I have not seen Mary here for three yeasrs
  – It’s + time (trong quá khứ) + since + S + (last) + Ved/V2 + O 
  – Thì Hiện Tại Hoàn Thành (Thể phủ định) : S + has/have + not + Vpp + O 
  – see -> saw -> seen (v) : nhìn , xem , thấy
  – Chủ ngữ là “I” nên chia have
  2 I wish I had enough time to learn English 
  – Câu mong ước ở hiện tại 
  – Cấu trúc : S + wish(es) + S + Ved/V2 + O 
  – Câu mong ước ở hiện tại diễn tả một điều ước không có thật ở hiện tại 
  – have -> had -> had (v) : có 
  – Thì Hiện Tại Đơn (Thể phủ định của động từ thường) : S + don’t/doesn’t + V inf + O 

  Trả lời
 2. 1.I haven’t seen Mary here for three years.
  =>It is + time + since + S ( last ) + V2/ed
  =Phủ định của hiện tại hoàn thành : S + have/has not + Vpp + since/for + time
  2.I wish I had enough time to learn English.
  – Cấu trúc câu điều ước ở hiện tại : S + wish(es) + S + V2/ed + O ( be ->were )
  =>Diễn tả những mong ước về một sự việc không có thật ở hiện tại, hay giả định một điều ngược lại so với thực tế =>Ước về điều không có thật ở hiện tại, thường là thể hiện sự nuối tiếc về tình huống hiện tại.
  – Dịch : Tôi ước tôi có đủ thời gian để học tiếng Anh.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới